Osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy (Sp. zn. S-MHMP/1493431/2018) zahájil Nadační fond Veolia od data 1. 11. 2018 dlouhodobou veřejnou sbírku podporující naplňování cíle projektu Vraťme vodu přírodě.

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012 a po dohodě s hlavním partnerem Českým svazem ochránců přírody jsou finanční prostředky pro tento projekt shromažďovány na účtu veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia.

Účel sbírky

Podpora kampaně Místo pro přírodu, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody za účelem zajištění vhodné péče a ochrany cenných přírodních lokalit nebo pozemků vhodných pro návrat přírody na území České republiky (zabránění vykácení lesů, zachování mokřadů a květnatých luk, obnovení vodních toků, výsadba biocenter a biokoridorů).

Způsoby konání sbírky

  1. Shromažďováním nadačních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel č.ú. 1112011120/0100 Komerční banka, a.s.

V případě, že chcete poskytnout NF Veolia dar na shora uvedený speciální bankovní účet veřejné sbírky, prosíme, abyste nás předem kontaktovali kvůli uzavření darovací smlouvy, případně vystavení potvrzení o poskytnutí daru/příspěvku.

  1. Prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku bude činit minimálně 20 % z prodejní ceny předmětu)
  2. Složením hotovosti do pokladny Nadačního fondu Veolia po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 321 648.

Kontrola sbírky

V souladu se zákonem číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a shora uvedeným osvědčením ke konání sbírky probíhá každoročně průběžná kontrola konání sbírky. Nadační fond Veolia předkládá Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru daní, poplatků a cen průběžné vyúčtování sbírky vždy za roční období od 1.1. do 31.12. (následujícího roku). Magistrát o výsledcích provedené kontroly vydává protokol. 

Osvědčení o veřejné sbírce