Veřejná sbírka

Osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy k zahájení a konání sbírky 

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy (Sp. zn. S-MHMP/1719079/2016) zahájil Nadační fond Veolia od data 1. 11. 2016 dlouhodobou veřejnou sbírku podporující naplňování cíle projektu Voda pro Afriku. Osvědčení o veřejné sbírce

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012 a po dohodě s hlavním partnerem Člověkem v tísni, o.p.s. byly od 7. ročníku projektu finanční prostředky pro tento projekt shromažďovány na účtu veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia.

Účel sbírky

Získávání peněžitých příspěvků na budování a obnovu vodních zdrojů, podpora humanitárních projektů Člověka v tísni, o.p.s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii.

Způsoby konání sbírky

  1. Shromažďováním nadačních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel č.ú. 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s.
  2. Prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku bude činit minimálně 20 % z prodejní ceny předmětu)
  3. Složením hotovosti do pokladny Nadačního fondu Veolia.

Kontrola sbírky

V souladu se zákonem číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a shora uvedeným osvědčením ke konání sbírky probíhá každoročně průběžná kontrola konání sbírky. Nadační fond Veolia předkládá Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru daní, poplatků a cen průběžné vyúčtování sbírky vždy za roční období od 1.4. do 31.3. (následujícího roku). Magistrát o výsledcích provedené kontroly vydává protokol. 

Ukončení sbírky

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách a po předchozím oznámení Magistrátu hlavního města Prahy k datu 30. 4. 2021 Nadační fond Veolia shora uvedenou veřejnou sbírku ukončil.

Zvláštní bankovní účet byl zrušen, o ukončení sbírky je informována veřejnost, Magistrátu hlavního města Prahy předložil Nadační fond Veolia průběžné i celkové vyúčtování sbírky až do termínu jejího ukončení, tedy za období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2021. 

VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY K PROJEKTU VODA PRO AFRIKU 2016 - 2021

Ročník projektu Období Použití čistého výtěžku celkem Čistý výtěžek  celkem Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití
7.

1.11.2016-31.3.2017

770 000

770 000

0

8.

1.4.2017-31.3.2018

811 888

815 657

3 769

9.

1.4.2018-31.3.2019

919 000

921 000

2 000

10.

1.4.2019-31.3.2020

924 211

992 764

68 553

11.

1.4.2020-30.4.2021

574 901 574 901 0

CELKEM

2016 - 2021

 

4 000 000    
Komentář: 

V případě této veřejné sbírky k projektu Voda pro Afriku je hrubý a čistý výtěžek vždy ve stejné výši. Do čistého výtěžku konkrétního ročníku jsou započítávány zůstatky čistého výtěžku z minulého ročníku. NF Veolia hradil věškeré náklady na realizaci projektu z vlastních zdrojů mimo sbírku, resp. žádné náklady spojené s konáním sbírky nebyly hrazeny z předmětného sbírkového účtu.