Veřejná sbírka

Osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy (Sp. zn. S-MHMP/1719079/2016) zahájil Nadační fond Veolia od data 1. 11. 2016 dlouhodobou veřejnou sbírku podporující naplňování cíle projektu Voda pro Afriku.

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012 a po dohodě s hlavním partnerem Člověkem v tísni, o.p.s. jsou od 7. ročníku projektu finanční prostředky pro tento projekt shromažďovány na účtu veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia.

Účel sbírky

Získávání peněžitých příspěvků na budování a obnovu vodních zdrojů, podpora humanitárních projektů Člověka v tísni, o.p.s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii.

Způsoby konání sbírky

1. Shromažďováním nadačních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel č.ú. 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s.

V případě, že chcete poskytnout NF Veolia dar na shora uvedený speciální bankovní účet veřejné sbírky, prosíme, abyste nás předem kontaktovali kvůli uzavření darovací smlouvy, případně vystavení potvrzení o poskytnutí daru/ příspěvku.

2. Prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku bude činit minimálně 20 % z prodejní ceny předmětu)

3. Složením hotovosti do pokladny Nadačního fondu Veolia po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 321 648.

Kontrola sbírky

V souladu se zákonem číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a shora uvedeným osvědčením ke konání sbírky probíhá každoročně průběžná kontrola konání sbírky. Nadační fond Veolia předkládá Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru daní, poplatků a cen průběžné vyúčtování sbírky vždy za roční období od 1.4. do 31.3. (následujícího roku). Magistrát o výsledcích provedené kontroly vydává protokol. 

Osvědčení o veřejné sbírce