ÚvodProgramyVoda pro Afriku Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu NF Veolia

 Nadačního fondu Veolia

 se sídlem Na Florenci 2116/ 15, 110 00 Praha 1, IČO: 27068102

 zapsaným v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 490

 (dále jen „prodávající“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce http://www.nfveolia.cz/e-shop (dále též jen „E-shop“).
  • Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel.

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1     Prodávající sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. ceny zboží jsou na E-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 1. přičemž toto odstoupení musí zaslat doporučenou poštou na adresu sídla prodávajícího, nebo emailem na info@nfveolia.cz a může využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na E-shopu.
 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. na zboží, které bylo spotřebitelem poškozeno nebo nese známky používání, které brání jeho dalšímu prodeji za plnou cenu,
  2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Ceny zboží na E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  • E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a přepravou zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, přičemž vyplní zejména informace o objednávaném zboží tak, že je vloží do elektronického nákupního košíku a vyplní údaje o způsobu úhrady kupní ceny zboží a o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího zadanou při objednávce.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 19-5848590207/0100/0100 vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  • Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
  • Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
  • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn v případě, že má podezření o pravosti kupujícího, vážnosti objednávky či za jiných nestandardních podmínek transakce požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, případně právo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávajícínení plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a na vyžádání kupujícího v tištěné podobě jako doklad o koupi.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
  • Spotřebitel má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 2. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 3. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 4. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy korespondenčně zasláním doporučeného dopisu na adresu uvedenou v čl. 9 níže, nebo emailem zaslaným na adresu info@nfveolia.cz.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese tedy spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (poštovné). 
  • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
  • Spotřebitel může od smlouvy odstoupit pouze, pokud dodá zboží nepoškozené a nepoužité.
  • Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit spolu s přiloženým průvodním dopisem s důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením čísla bankovního účtu pro převod.
  • Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné k ověření jeho povahy a vlastností v rámci vyzkoušení po koupi.
  • V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí mu spotřebitelem odeslané zboží doručeno.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
  • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

 1. Odpovědnost za vady
  • Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží prodávaného v E-shopu je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí řádnou péčí o něj. Prodávající by měl chránit zboží před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty a měl by se zbožím manipulovat opatrně, aby zamezil poškrábání dekorů.
  • Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
  • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
  • Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění, škody nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží. Celková odpovědnost prodávajícího za újmy (škody) způsobené zbožím je omezena dvojnásobkem kupní ceny zboží.
  • Práva z vady zboží (reklamace) může kupující uplatnit písemně či osobně v sídle prodávajícího na adrese Na Florenci 2116/15, Florentinum, 11000 Praha 1 nebo e-mailem na info@nfveolia.cz
  • Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit kompletní reklamované zboží, doklad o jeho koupi u prodávajícího, označit vytýkané vady zboží a způsob, jakým si přeje reklamaci vyřešit.
  • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
  • V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:
 1. V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti.
 2. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. V případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání kupujícímu v řádném užívání, prodávající přistoupí přednostně k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li kupující s tímto postupem, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že kupující (který je spotřebitelem dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení u prodávajícího, je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI) jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách ČOI coi.cz.​​

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kupující=fyzická osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, číslo bankovního účtu, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely evidence přispěvatelů do veřejné sbírky organizované prodávajícím, k níž je prodej zboží organizován, a informování o dalších sbírkách a akcích prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího)
  • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě manuálně či automatizovaným způsobem.
  • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou předání údajů zpracovateli osobních údajů, předání údajů nutných k doručování doručovateli zboží, či údajů nutných k provedení platby poskytovateli platebních služeb.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
  • Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Smluvní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím jsou příslušné k rozhodování české soudy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nadační fond Veolia, a.s., Na Florenci 2116/ 15, Praha 1, email: info@nfveolia.cz
  • Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2016, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na nfveolia.cz.