ÚvodPodporujemeZpráva o stavu … Ukliďme svět!

Zpráva o stavu … Ukliďme svět!

Podporujeme

8. února 2013

Každoročně v tento čas dostáváme jako partner české obdoby mezinárodní kampaně Clean up the Word! závěrečnou zprávu o proběhnuvším ročníku. Trochu bilancování nabízíme i vám.

Ukliďme svět! Proč a jak?

Původní myšlenka spočívala v konání této akce s roční periodou, a to každý třetí víkend v měsíci září. Záměrem bylo oslovit co nejvíce dobrovolníků a s jejich pomocí pak uklidit okolí měst, obcí, škol, vodních toků … To ovšem nestačilo! Od roku 1998, kdy se akce Ukliďme svět konala v Česku poprvé, se její podoba proměnila. Postupem let se z této jednorázové akce jediného víkendu stala takřka celoroční kampaň. Téměř šestinásobně vzrostl počet organizátorů lokálních akcí účastnících se kampaně. Na začátku v roce 1998 jich bylo pouze na tři desítky a v roce 2012 se celkový počet přiblížil dvěma stovkám. Celkový počet účastníků stoupl 8 až 9 krát, z původních necelých dvou tisíc na více než 16 tisíc v roce 2012, rok před tím bylo účastníků dokonce přes sedmnáct a půl tisíce.

Na jaře se největší „ruch v mraveništi“ odehrává v měsíci dubnu, převážně v termínu oslav Dne Země. Není však už ani výjimkou, že úklid probíhá také mnohem dříve, a to o prvních jarních víkendech. Podzimní termíny mají co do četnosti nižší podíl, počet jejich účastníků i objem sesbíraného odpadu byl například loni v porovnání s jarním obdobím cca 10%. Jejich význam pro přírodu a veřejná prostranství je však stejně vysoký jako na jaře.

Podpora, kterou Český svaz ochránců přírody společně s Nadačním fondem Veolia poskytují lokálním organizátorům, má každoročně především materiální a metodický charakter. Balíky zasílané všem, kdo tyto akce na místní úrovni organizují, mají následující obsah:

  • pevné plastové pytle na sběr odpadu s logem Nadačního fondu Veolia
  • drobné odměny pro účastníky - samolepky
  • univerzální zvací plakáty
  • metodické příručky ČSOP pro organizátory

Do roka a do dne

Akce Ukliďme svět! má již poměrně značnou tradici a veřejnost ji přijímá pozitivně. „Jsme rádi, že tímto způsobem máme možnost každoročně snáze působit na veřejnost. Především na její chování ve věci nakládání s odpady. A není zanedbatelné ani to, že tak poukazujeme na spoustu neznámých dobrovolníků, kteří se rozhodli, byť třeba jen svými skromnými prostředky, problém aktivně řešit a nezůstat lhostejnými,“ říká Tereza Vláčilová, vedoucí projektu v ČSOP.

Bilance v číslech, grafech i slovech

V roce 2012 se do kampaně Ukliďme svět! zapojilo celkem 186 organizátorů. Většina z nich i vícekrát – nejen na různých stanovištích, ale zároveň i v několika termínech. Kampaně se zúčastnilo 12 2013 dětí a mladých lidí, 3 861 dospělých, celkem tedy 16 074 dobrovolníků. Dohromady bylo sebráno 215 tun odpadu z volné přírody, území měst a obcí. Z tohoto objemu pak bylo 19 500 kg vytříděno a předáno k recyklaci jako druhotná surovina. Zbylý odpad byl odvezen na řízené skládky. Akce na pomoc přírodě a životnímu prostředí se jako již tradičně konaly na mnoha místech celé České republiky.
Jak se počty účastníků a množství sebraného odpadu vyvíjely od počátku kampaně v roce 1998, dobře ilustrují následující dva grafy.

„Hlavním přínosem, který projekt plní již od svého počátku, je posílit povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav našeho společného životního prostředí. O tom, že výsledky jsou pozitivní, svědčí zprávy a ohlas od jednotlivých lokálních organizátorů akce Ukliďme svět. Velký význam má tento fakt zejména pro výchovu dětí, které zase zpětně působí na své rodiče. Při této příležitosti si může každý uvědomit, jak namáhavý a složitý je úklid nashromážděného nepořádku,“ uzavírá bilancování ředitel ČSOP Petr Stýblo.

Lokální akce Ukliďme svět! pohledem jejich koordinátorů, účastníků a médií

Úklid v Pošembeří: tisícovka navíc ǀ Do jarního úklidu se letos zapojilo o tisíc dobrovolníků více než vloni. Ulehčit krajině od odpadků přišlo 2 200 zástupců obcí, neziskových organizací a spolků, škol i jednotlivci. „Radost jsme měli ze zapojení většího počtu škol a školek než vloni. Věříme, že děti nejlépe vnímají problematiku ochrany životního prostředí přes vlastní zážitky a účast na úklidu obce či města může být tou nejlepší prevencí do budoucna,“ uvedla koordinátorka akce Štěpánka Šoupalová. (ze zprávy Region Pošembeří o.p.s.)

Děti na Laguně posbírali tuny odpadu ǀ Během přírodovědeckého dne konaného u příležitosti Dne Země se v okolí přerovské Laguny sešlo více než 350 dětí s cílem uklidit odpadky v této oblasti. Do přivezených kontejnerů se za několik málo hodin nashromáždily téměř 3 tuny smetí. Akce se zúčastnila i veřejnost, které není lhostejné okolní prostředí a chce k jeho vyčištění přispět… „Minulý rok jsme to tu od odpadků vyčistili a dnes se podívejte, už jsme naplnili dva kontejnery,“sdělil vedoucí Střediska ekologické výchovy Bios Ivo Růžička. (z Přerovského deníku)

Ukliďme svět! … u nás za humny? ǀ 21. 4. 2012 jsme se zapojili v Brně – Tuřanech do kampaně Clean up the World! / Ukliďme svět!. Našim cílem bylo zapojit veřejnost do společenské akce, zabavit děti, uklidit lokalitu od odpadků, a navázat nové kontakty. Nutno dodat, že se to zřejmě podařilo. Odvoz odpoadu zajistil odbor životního prostředí naší MČ (z facebookového profilu Čisté Tuřany).